Rate this post

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đã chính thức được phát động đến đông đảo người dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài TP. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng, mời các bạn cùng tham khảo.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 1/11/2021 đến hết ngày 28/11/2021.

Để tham gia dự thi các thí sinh truy cập vào website hoặc địa chỉ để thực hiện bài thi.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài TP.

Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương – tuần 4

Câu 1 Thành phố Đà Nẵng đạt Giải Xuất sắc WeGO Award trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách số do Tổ chức các thành phố thông minh bền vững thế giới WeGO trao tặng năm nào?

A. Năm 2017

B. Năm 2016

C. Năm 2014

D. Năm 2015

Câu 2 Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm?

A. 30 quốc gia hàng đầu

B. 40 quốc gia hàng đầu

C. 25 quốc gia hàng đầu

D. 20 quốc gia hàng đầu

Câu 3 Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt?

A. Khoảng 85-90%

B. Khoảng 87-90%

C. Khoảng 88-90%

D. Khoảng 86-90%

Câu 4 Chủ đề: “Phát huy cao độ mọi nguồn lực, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, tất cả vì mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu mạnh, văn minh”, được Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng bộ thành phố đề ra?

A. Đại hội lần thứ XIX

B. Đại hội lần thứ XVII

C. Đại hội lần thứ XVIII

D. Đại hội lần thứ XX

Câu 5 Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng thành phố với tỷ lệ bao nhiêu?

A. Trên 40%

B. Trên 55%

C. Trên 50%

D. Trên 45%

Câu 6 Biểu hiện: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”, được chỉ ra trong Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nằm trong nhóm biểu hiện nào sâu đây?

A. Suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống

B. Suy thoái về tư tưởng chính trị

C. Suy thoái về đạo đức, lối sống

D. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Câu 7 Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nêu rõ việc Đảng ta nhận thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

A. Là một sự nghiệp lâu dài, phức tạp và phức tạp, vì nó phải tạo ra sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

B. Là một sự nghiệp lâu dài và phức tạp, vì nó phải tạo ra sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

C. Là một sự nghiệp vô cùng phức tạp và phức tạp, vì nó phải tạo ra sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

D. Là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng phức tạp và phức tạp, vì nó phải tạo ra sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 8 Năm 2021, thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu gì theo bảng xếp hạng của Tổ chức Chiến lược Eden?

A. Là một trong 20 thành phố có “sáng kiến thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo” và một trong 5 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

B. Là một trong 30 thành phố có “sáng kiến thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo” và một trong 5 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

C. Là một trong 20 thành phố có “sáng kiến thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo” và một trong 10 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

D. Là một trong 30 thành phố có “sáng kiến thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo” và một trong 10 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Câu 9 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có đặc điểm gì?

A. Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

B. Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

C. Cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

D. Cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Câu 10 Thành phố Đà Nẵng đạt Giải thưởng ASOCIO Smart City Award do Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương trao tặng năm nào?

A. Năm 2017

B. Năm 2019

C. Năm 2020

D. Năm 2018

Câu 11 Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng xác định tầm nhìn 2045 của thành phố là gì?

A. Trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững.

B. Trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, đáng sống.

C. Trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; sinh thái, bền vững.

D. Trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; nhân văn, bền vững

Câu 12 Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, đã đề ra nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố theo 2 hướng?

A. Đại học nghiên cứu – đổi mới sáng tạo và Đại học theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

B. Đại học nghiên cứu và Đại học theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

C. Đại học nghiên cứu và Đại học ứng dụng nghề nghiệp.

D. Đại học nghiên cứu – đổi mới sáng tạo và Đại học ứng dụng nghề nghiệp.

Câu 13 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng thông qua, đề ra chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 là bao nhiêu?

A. 7.000 USD

B. 7.500 USD

C. 6.500 USD

D. 8.000 USD

Câu 14 Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là bao nhiêu?

A. Khoảng 3%

B. Khoảng 5%

C. Khoảng 6%

D. Khoảng 4%

Câu 15 Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, đã đề ra nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo với quan điểm?

A. Kiên quyết, kiên trì và tích cực đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện Hoàng Sa theo Công ước quốc tế.

B. Kiên quyết và tích cực đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện Hoàng Sa theo Công ước và Luật pháp quốc tế.

C. Kiên quyết, kiên trì và tích cực đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện Hoàng Sa theo Công ước và Luật pháp quốc tế.

D. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện Hoàng Sa theo Công ước và Luật pháp quốc tế.

Câu 16 Thành phố xây dựng Dự án về tăng cường quản lý Nhà nước đối với huyện Hoàng Sa trình Trung ương vào năm nào?

A. Năm 2001

B. Năm 2002

C. Năm 2000

D. Năm 2003

Câu 17 Khu du lịch nào sau đây trở thành khu nghỉ mát lớn nhất miền Trung ngay sau thời điểm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương năm 1997?

A. Khu du lịch Bà Nà

B. Khu du lịch Sao Việt

C. Khu du lịch Mỹ Khê

D. Khu du lịch Bắc Mỹ An

Câu 18 Cầu cảng nào tại cảng Tiên Sa được xây dựng có ý nghĩa đột phá trong việc phát triển thành phố Đà Nẵng là thành phố cảng biển, đầu mối nhận chuyển hàng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông – Tây?

A. Cầu cảng số 3

B. Cầu cảng số 2

C. Cầu cảng số 1

D. Cầu cảng số 4

Câu 19 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng thông qua, đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân hằng năm bao nhiêu?

A. 7,5%

B. 6%

C. 6,5%

D. 7%

Câu 20 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng thông qua, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm (theo xếp hạng của Ngân hành Thế giới)?

A. 20 quốc gia hàng đầu

B. 40 quốc gia hàng đầu

C. 30 quốc gia hàng đầu

D. 25 quốc gia hàng đầu

Câu 21 Chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu xây dựng Đà Nẵng về lĩnh vực y tế là?

A. Trở thành một trong bốn trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước với sự phát triển cả về chuyên môn và cơ sở vật chất.

B. Trở thành một trong ba trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước với sự phát triển cả về chuyên môn và cơ sở vật chất, tiếp cận trình độ quốc tế.

C. Trở thành một trong bốn trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước với sự phát triển cả về chuyên môn và cơ sở vật chất, tiếp cận trình độ quốc tế.

D. Trở thành một trong ba trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, tiếp cận trình độ quốc tế.

Câu 22 Thành phố Đà Nẵng đạt giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam” do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) công nhận vào năm nào?

A. Năm 2019

B. Năm 2021

C. Năm 2020

D. Năm 2018

Câu 23 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nội dung đầu tiên của nhiệm vụ trọng tâm thứ 4 là?

A. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước văn minh, hạnh phúc

B. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước tiến bộ, hạnh phúc

C. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

D. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Câu 24 Đề án xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, xác định mục tiêu cụ thể gì đến năm 2030?

Xem thêm :   Tik Toker Nâu Là Ai? Sự Thật Thú Vị Về Tik Toker Nâu

A. Thông minh hóa ứng dụng cộng đồng và hoàn thành xây dựng đô thị thông minh liên kết đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước, khu vực ASEAN và thế giới.

B. Thông minh hóa ứng dụng cộng đồng và hoàn thành xây dựng đô thị thông minh liên kết đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

C. Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh liên kết với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

D. Thông minh hóa ứng dụng cộng đồng và hoàn thành xây dựng đô thị thông minh liên kết đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước.

Câu 25 Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đề ra nhiệm vụ thực hiện thí điểm tái thiết đô thị ở một số khu vực thuộc các quận nào sau đây?

A. Quận Thanh Khê, Liên Chiểu

B. Quận Hải Châu, Sơn Trà

C. Quận Hải Châu, Thanh Khê

D. Quận Hải Châu, Liên Chiểu

Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương – tuần 3

Câu 1 Thành phố Đà Nẵng được xếp trong nhóm hạng nhất trong bảng xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào năm nào?

A. Năm 2017

B. Năm 2019

C. Năm 2020Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Năm 2018

Câu 2 Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án xây dựng vườn ươm doanh nghiệp và thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng theo mô hình hợp tác công – tư đầu tiên trong cả nước vào năm nào?

A. Năm 2017

B. Năm 2019

C. Năm 2018

D. Năm 2016Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 3 Tính đến tháng 6-2021, Đảng bộ thành phố có bao nhiêu tổ chức cơ sở đảng?

A. 535 tổ chức cơ sở đảng.

B. 537 tổ chức cơ sở đảng.

C. 534 tổ chức cơ sở đảng.

D. 536 tổ chức cơ sở đảng

Câu 4 Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10/12/2020 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định việc tổ chức không gian phát triển du lịch toàn thành phố với trọng tâm nào sâu đây?

A. Dọc theo sông Hàn, bờ biển Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, ven vịnh Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà.

B. Dọc theo sông Hàn, bờ biển Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, ven vịnh Đà Nẵng, khu vực đồi phía Tây và bán đảo Sơn Trà.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. Dọc theo sông Hàn, bờ biển Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, khu vực đồi phía Tây và bán đảo Sơn Trà.

D. Dọc theo sông Hàn, bờ biển Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, ven vịnh Đà Nẵng và khu vực đồi phía Tây

Câu 5 Công trình nào nhằm xóa nhà chồ, tạo đột phá trong quy hoạch đô thị của thành phố Đà Nẵng?

A. Đường Chương Dương

B. Đường Bạch Đằng

C. Đường Vân Đồn

D. Đường Bạch Đằng Đông (nay là đường Trần Hưng Đạo)

Câu 6 Đại hội XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt?

A. 4.500-5.000 USD

B. 4.600-5.000 USD

C. 4.800-5.000 USD

D. 4.700-5.000 USDĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 7 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp công nghệ thông tin đóng góp theo tỷ lệ bao nhiêu trong GRDP thành phố?

A. 25% GRDP

B. 20% GRDP

C. 10% GRDPĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. 15% GRDP

Câu 8 Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có nêu biểu hiện: “Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác”. Biểu hiện này thuộc nhóm biểu hiện gì?

A. Suy thoái về đạo đức, lối sống

B. Biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

C. Suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống

D. Suy thoái về tư tưởng chính trịĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 9 Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, việc đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nhận định như thế nào?

A. Là một đột phá lý luận cơ bản và sáng tạo của Đảng ta.

B. Là một đột phá lý luận rất cơ bản của Đảng ta.

C. Là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Là một đột phá lý luận rất sáng tạo của Đảng ta

Câu 10 Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được thực hiện như thế nào?

A. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

B. Trên cơ sở đồ án quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

D. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo trình tự, thủ tục và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Câu 11 Đề án chuyển đổi số của thành phố đặt mục tiêu tới năm 2025 là gì?

A. Là 1 trong 5 trung tâm lưu trữ dữ liệu phục vụ kinh tế số ở Việt Nam.

B. Là 1 trong 6 trung tâm lưu trữ dữ liệu phục vụ kinh tế số ở Việt Nam.

C. Là 1 trong 3 trung tâm lưu trữ dữ liệu phục vụ kinh tế số ở Việt Nam.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Là 1 trong 4 trung tâm lưu trữ dữ liệu phục vụ kinh tế số ở Việt Nam.

Câu 12 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp các công trình lịch sử – văn hóa nào sau đây?

A. Hoàn thành tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải – giai đoạn 2; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42, đường Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng; nâng cấp Nghĩa trũng Hòa Vang; xây dựng Trung tâm văn hóa thành phố.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. Hoàn thành tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải – giai đoạn 2; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42, đường Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng; xây dựng Trung tâm văn hóa thành phố.

C. Hoàn thành tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải – giai đoạn 2; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42, đường Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng.

D. Hoàn thành tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải – giai đoạn 2; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42, đường Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng; nâng cấp Nghĩa trũng Hòa Vang.

Câu 13 Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, đề ra mục tiêu phấn đấu trong ngành y tế đến năm 2025 có?

A. Có 20 bác sĩ và 72,46 giường bệnh/1vạn dân

B. Có 19 bác sĩ và 72,46 giường bệnh/1vạn dân

C. Có 18 bác sĩ và 72,46 giường bệnh/1vạn dân

D. Có 17 bác sĩ và 72,46 giường bệnh/1vạn dân

Câu 14 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu xây dựng đất nước đến năm 2030 là gì?

A. Là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

B. Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình.

C. Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình.

Câu 15 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu xây dựng đất nước đến năm 2025 là gì?

A. “Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, có mức thu nhập trung bình thấp”.

B. “Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, có mức thu nhập trung bình thấp”.

C. “Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”.

D. “Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề năm 2017 là gì:

A. Năm thành phố 4 anĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. Năm giải toả đền bù, tái định cư và an sinh xã hội

C. Năm văn hoá, văn minh đô thị

D. Năm doanh nghiệp

Câu 17 Đến đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng có quy mô kinh tế (GRDP) chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong quy mô kinh tế cả nước?

A. 1,63% quy mô kinh tế cả nước

B. 1,65% quy mô kinh tế cả nước

C. 1,64% quy mô kinh tế cả nước

D. 1,66% quy mô kinh tế cả nước

Câu 18 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đánh giá thành tựu chung của đất nước ta trong giai đoạn 5 năm 2015-2020 như thế nào?

A. “Đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật”.

B. “Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật”.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. “Đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật”.

D. “Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật”.

Câu 19 Nhà trưng bày Hoàng Sa – nơi trưng bày các tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được khánh thành vào năm nào?

A. Năm 2018

B. Năm 2019

C. Năm 2017Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Năm 2016

Câu 20 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước 10 năm 2021-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam đạt bao nhiêu giường bệnh và bác sĩ trên 1 vạn dân?

A. 33 giường bệnh và 11 bác sĩ

B. 33 giường bệnh và 10 bác sĩ

C. 32 giường bệnh và 11 bác sĩĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. 32 giường bệnh và 10 bác sĩ

Câu 21 Thành phố Đà Nẵng ban hành và bắt đầu thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” từ năm nào?

A. Năm 2010

B. Năm 2008Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. Năm 2009

D. Năm 2007

Câu 22 Thành phố Đà Nẵng có Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ nhất liên tiếp vào giai đoạn nào sau đây?

A. Năm 2011-2015Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. Năm 2012-2016

C. Năm 2014-2018

D. Năm 2013-2017

Câu 23 Huyện Hoà Vang đạt chuẩn Nông thôn mới và thành phố hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm nào?

A. Năm 2014

B. Năm 2013

C. Năm 2015Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Năm 2016

Câu 24 Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là gì?

A. Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên; quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước.

C. Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.

D. Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên

Câu 25 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu xây dựng đất nước đến năm 2045 là gì?

A. “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. “Trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao”.

C. “Trở thành nước phát triển, hiện đại, thu nhập cao”.

D. “Trở thành nước phát triển, thu nhập trung bình cao”.

Xem thêm :   Chấp niệm là gì? Nên làm gì để buông bỏ chấp niệm?

Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương – tuần 2

Câu 1. Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng chuyển dịch từ mục tiêu xây dựng Đà Nẵng là “thành phố có môi trường sống tốt” sang mục tiêu nào?

A. Giàu đẹp, hiện đại, an bình, văn minh

B. Giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đạiĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. Giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại

D. Giàu đẹp, an bình, văn minh, bền vững

Câu 2 Thành phố Đà Nẵng được công nhận đô thị loại I cấp quốc gia vào năm nào?

A. Năm 2004

B. Năm 2002

C. Năm 2003Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Năm 2005

Câu 3 Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội (khoá XIV) về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng xác định thành phố Đà Nẵng thực hiện mô hình chính quyền đô thị nào sau đây?

A. Mô hình 1 cấp chính quyền địa phương (ở cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã).

B. Mô hình 2 cấp chính quyền (cấp thành phố và phường) và 1 cấp hành chính (quận).

C. Mô hình 1 cấp chính quyền địa phương (cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, phường).

D. Mô hình 2 cấp chính quyền địa phương (ở cấp thành phố và quận) và 2 cấp hành chính (huyện, xã).

Câu 4 Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nêu rõ việc xây dựng chủ nghĩa xã hội có đặc điểm nào sau đây?

A. Là “cả một sự nghiệp vô cùng phức tạp và phức tạp, vì nó phải tạo ra sự biến đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

B. Là “cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy phức tạp, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội.

C. Là “cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, phức tạp, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Là “cả một sự nghiệp đầy thử thách, phức tạp, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội.

Câu 5 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược?

A. 4 nhiệm vụ trong tâm và 3 đột phá chiến lược.

B. 7 nhiệm vụ trong tâm và 3 đột phá chiến lược.

C. 5 nhiệm vụ trong tâm và 3 đột phá chiến lược.

D. 6 nhiệm vụ trong tâm và 3 đột phá chiến lược.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 6 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển 4 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực, đặc thù, chất lượng cao gì?

A. Du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, vui chơi giải trí, hội nghị, hội thảo; du lịch văn hoá, tâm linh, cộng đồng, sinh thái và du lịch đô thị.

B. Du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, vui chơi giải trí, golf, hội nghị, hội thảo; du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh, cộng đồng, sinh thái và du lịch đô thị.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. Du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, vui chơi giải trí; du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh, cộng đồng, sinh thái và du lịch đô thị.

D. Du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, vui chơi giải trí, hội nghị, hội thảo; du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh, sinh thái và du lịch đô thị.

Câu 7 Năm 2015, thành phố Đà Nẵng được tổ chức nào sau đây bình chọn nằm trong top 10 nơi đến mới nổi sáng giá nhất thế giới?

A. TripAdvisor – trang mạng uy tín của Mỹ về du lịch.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards (WTA).

C. Tổ chức Chiến lược Eden.

D. Tạp chí kinh tế danh tiếng Forbes của Mỹ.

Câu 8 Thành phố Đà Nẵng được Hội nghị năng lượng Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) công nhận là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có hàm lượng carbon thấp nhất vào năm nào?

A. Năm 2012Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. Năm 2015

C. Năm 2014

D. Năm 2013

Câu 9 Thành phố Ðà Nẵng đón nhận giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam 2020” (Vietnam Smart City Award 2020) và thành tựu nổi bật ở hạng mục nào sau đây?

A. Thành phố dịch vụ công thông minh, Thành phố dịch vụ đô thị thông minh, Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

B. Thành phố dịch vụ công thông minh, Thành phố môi trường thông minh, Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

C. Thành phố dịch vụ công thông minh, Thành phố hạ tầng số thông minh, Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Thành phố dịch vụ công thông minh, Thành phố thanh tán trực tuyến thông minh, Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Câu 10 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định tầm nhìn xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2045 là gì?

A. Trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

B. Trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

C. Trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

D. Trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á

Câu 11 Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có nêu biểu hiện: “Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước”. Biểu hiện này thuộc nhóm biểu hiện gì?

A. Suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống

B. Biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. Suy thoái về tư tưởng chính trị

D. Suy thoái về đạo đức, lối sống

Câu 12 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định trong giai đoạn phát triển 2020-2025, nhân tố nào được xem là có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố?

A. Phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. Phát huy cao độ truyền thống sáng tạo, cách mạng, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng.

C. Phát huy cao độ truyền thống tự lực tự cường, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo của người Đà Nẵng.

D. Phát huy cao độ truyền thống hiếu học, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng.

Câu 13 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đưa ra điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia là gì?

A. Lần đầu tiên xác định và đưa vào “an ninh phi truyền thống”

B. Lần đầu tiên xác định và đưa vào “an ninh mạng”

C. Lần đầu tiên xác định và đưa vào “an ninh con người”Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Lần đầu tiên xác định và đưa vào “an ninh quốc gia”

Câu 14 Cây cầu sông Hàn – biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, được khởi công xây dựng vào thời gian nào?

A. Ngày 29-3-1998

B. Ngày 02-9-1997

C. Ngày 02-9-1999

D. Ngày 02-9-1998Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 15 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp nghiên cứu, đề xuất hình thành giải thưởng nào sau đây?

A. Giải thưởng “Công dân tiêu biểu”

B. Giải thưởng “Công dân xuất sắc”

C. Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Giải thưởng “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”

Câu 16 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành kiến nghị Trung ương thành lập Đại học Quốc gia Đà Nẵng trên cơ sở nào?

A. Sắp xếp và nâng cấp Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận.

B. Sắp xếp và nâng cấp Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học trên địa bàn thành phố.

C. Sắp xếp và nâng cấp Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học ở các địa phương lân cận.

D. Sắp xếp và nâng cấp Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 17 Đại hội XIII của Đảng đánh giá đất nước ta sau 35 năm đổi mới như thế nào?

A. “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, so với những năm trước đổi mới”.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. “Đất nước đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, so với những năm trước đổi mới”.

C. “Đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, so với những năm trước đổi mới”.

D. “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, so với những năm trước đổi mới”.

Câu 18 Tháng 10-1996, khi xây dựng các phương án chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đề xuất Bộ Chính trị mấy phương án chia tách địa giới hành chính?

A. 3 phương án

B. 4 phương ánĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. 2 phương án

D. 5 phương án

Câu 19 Theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045, thành phố Đà Nẵng được xác định có 09 cửa ngõ nào sau đây?

A. 02 cửa ngõ phía Bắc, 03 cửa ngõ phía Nam, 02 cửa ngõ phía Tây.

B. 02 cửa ngõ phía Bắc, 04 cửa ngõ phía Nam, 02 cửa ngõ phía Tây.

C. 03 cửa ngõ phía Bắc, 04 cửa ngõ phía Nam, 02 cửa ngõ phía Tây.Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. 03 cửa ngõ phía Bắc, 03 cửa ngõ phía Nam, 02 cửa ngõ phía Tây

Câu 20 Tính đến năm 2021, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt bao nhiêu?

A. 98%

B. 100%

C. 97%.

D. 99%

Câu 21 Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã đề ra bao nhiêu nhóm nhiệm vụ?

A. 5 nhóm nhiệm vụ

B. 7 nhóm nhiệm vụĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

C. 6 nhóm nhiệm vụ

D. 4 nhóm nhiệm vụ

Câu 22 Đến năm 2021, thị trường xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng đã được mở rộng tới bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ?

A. 120 nước và vùng lãnh thổĐáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

B. 100 nước và vùng lãnh thổ

C. 110 nước và vùng lãnh thổ

D. 90 nước và vùng lãnh thổ

Câu 23 Thành phố Đà Nẵng xác định chủ đề năm 2017 là gì?

A. Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư

B. Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế

C. Năm văn hoá, văn minh đô thị

D. Năm “thành phố 4 an”Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Câu 24 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 có đặc trưng nào sâu đây?

A. Được chia thành 3 vùng đô thị đặc trưng và 01 vùng sinh thái với 12 phân khu, tạo lập 2 vành đai kinh tế chính.

B. Được chia thành 3 vùng đô thị đặc trưng và 2 vùng sinh thái với 12 phân khu, tạo lập 2 vành đai kinh tế chính.

C. Được chia thành 2 vùng đô thị đặc trưng và 01 vùng sinh thái với 10 phân khu, tạo lập 2 vành đai kinh tế chính.

D. Được chia thành 2 vùng đô thị đặc trưng và 01 vùng sinh thái với 12 phân khu, tạo lập 2 vành đai kinh tế chính.

Câu 25 Thương hiệu du lịch Đà Nẵng là “nơi đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á” do Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards (WTA) trao giải vào năm nào?

A. Năm 2018

B. Năm 2017

C. Năm 2016Đáp án thi trực tuyến 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

D. Năm 2019

Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương – tuần 1

Câu 1 Đề án chuyển đổi số (CĐS) của thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đã đặt mục tiêu đến năm 2025 là gì?

A. a. Đà Nẵng thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Xem thêm :   Tik Toker Nguyễn Văn Tài (Tài Uri) Là Ai? Sự Thật Thú Vị Về Tik Toker Nguyễn Văn Tài (Tài Uri)

B. b. Đà Nẵng thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS.

C. c. Đà Nẵng thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS.

D. d. Đà Nẵng thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS

Câu 2 Theo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu du lịch là gì?

A. a. nơi đến an toàn, thân thiện, với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đặc sắc.

B. b. nơi đến an toàn, thân thiện, với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch, giải trí phong phú, đặc sắc.

C. c. nơi đến an toàn, thân thiện, với nhiều sản phẩm du lịch, giải trí phong phú, đặc sắc.

D. d. nơi đến an toàn, thân thiện, với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch phong phú, đặc sắc

Câu 3 Thành phố Đà Nẵng xác định chủ đề năm 2015 là gì?

A. a. Năm giải toả đền bù, tái định cư và an sinh xã hội

B. b. Năm doanh nghiệp

C. c. Năm văn hoá, văn minh đô thịĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

D. d. Năm thành phố 4 an

Câu 4 Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” được ban hành và bắt đầu thực hiện tương ứng từ năm nào?

A. a. Năm 2000, 2005, 2016Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

B. b. Năm 2001, 2006, 2017

C. c. Năm 2000, 2006, 2016

D. d. Năm 2001, 2005, 2017

Câu 5 Sau 25 năm trực thuộc Trung ương (1997-2022), có khoảng bao nhiêu hộ dân trên địa bàn thành phố thực hiện chủ trương di dời, giải toả, tái định cư để chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo Đà Nẵng như thời điểm hiện tại?

A. a. 80.000 hộ dân

B. b. 90.000 hộ dân

C. c. 100.000 hộ dân

D. d. 110.000 hộ dânĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Câu 6 Tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, lần đầu tiên đề ra “5 đột phá về phát triển kinh tế – xã hội”?

A. a. Đại hội lần thứ XVIII

B. b. Đại hội lần thứ XIX

C. c. Đại hội lần thứ XX

D. d. Đại hội lần thứ XXIĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Câu 7 Thành phố Đà Nẵng xếp thứ nhất về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) vào giai đoạn các năm nào?

A. a. Năm 2011-2014Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

B. b. Năm 2012-2015

C. c. Năm 2013-2016

D. d. Năm 2014-2017

Câu 8 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định những thành tựu đạt được trong 5 năm 2015-2020 là kết quả của sự phấn đấu nào sau đây?

A. a. Phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.

B. b. Kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

C. c. Kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội.

D. d. Kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.

Câu 9 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án Thành phố thông minh nhằm tạo nền tảng gì?

A. a. Phát triển kinh tế số, chính quyền số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, đổi mới.

B. b. Phát triển kinh tế số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, đổi mới.

C. c. Phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, đổi mới.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

D. d. Phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử.

Câu 10 Tính đến năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với bao nhiêu địa phương nước ngoài?

A. 41 địa phương nước ngoài thuộc 19 quốc gia và vùng lãnh thổ

B. 42 địa phương nước ngoài thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

C. 43 địa phương nước ngoài thuộc 19 quốc gia và vùng lãnh thổ

D. 44 địa phương nước ngoài thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Câu 11 Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. a. Tăng 9,5-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-6.000 USD

B. b. Tăng 9-10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USDĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

C. c. Tăng 9-10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 5.500-6.000 USD

D. d. Tăng 8-9%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 4.000-5.000 USD

Câu 12 Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả?

A. a. 3 trụ cột, 3 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.

B. b. 3 trụ cột, 4 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.

C. c. 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

D. d. 3 trụ cột, 6 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.

Câu 13 Từ khi thành phố Đà Nẵng được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997 đến nay, trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố đã ban hành và thực hiện các đề án nào sau đây?

A. a. Đề án 393 – Đề án 47 – Đề án 922 – Đề án 13089

B. b. Đề án 47 – Đề án 922 – Đề án 89 – Đề án 13100

C. c. Đề án 47 – Đề án 245 – Đề án 74 – Đề án 6575

D. d. Đề án 245 – Đề án 922 – Đề án 89 – Đề án 13089

Câu 14 Thành phố Đà Nẵng được Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) trao giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường vào năm nào?

A. a. Năm 2009

B. b. Năm 2010

C. c. Năm 2011Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

D. d. Năm 2012

Câu 15 Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đã chỉ ra bao nhiêu biểu hiện về suy thoái?

A. a. 18 biểu hiện

B. b. 24 biểu hiện

C. c. 27 biểu hiệnĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

D. d. 31 biểu hiện

Câu 16 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 đã?

A. a. Tạo nên những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và thực tiễn, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

B. b. Tạo nên những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

C. c. Tạo nên những tiến bộ quan trọng lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

D. d. Tạo nên những tiến bộ quan trọng về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

Câu 17 Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nhận định những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh?

A. a. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. b. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có hiệu quả tích cực về kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội hiệu quả hơn so với các nước tư bản chủ nghĩa.

C. c. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

D. d. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản phát triển.

Câu 18 Đến đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng có GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) xếp hạng thứ mấy so với 63 tỉnh thành trong cả nước?

A. 15/63

B. 16/63Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

C. 17/63

D. 18/63

Câu 19 Thời điểm thành phố Đà Nẵng được công nhận trực thuộc Trung ương (ngày 01-01-1997) thì có bao nhiêu quận, huyện?

A. Có 6 quận, huyện

B. Có 7 quận, huyệnĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

C. Có 8 quận, huyện

D. Có 9 quận, huyện

Câu 20 Đề án Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái nhằm tạo sự an toàn?

A. Về sức khỏe cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

B. Về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

C. Về môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

D. Về sức khỏe và môi trường cho người dân, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Câu 21 Thành phố Đà Nẵng liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index) trong giai đoạn 11 năm nào sau đây?

A. Năm 2007-2017

B. Năm 2008-2018

C. Năm 2009-2019Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

D. Năm 2010-2020

Câu 22 Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt bao nhiêu giường bệnh và bác sĩ trên 1 vạn dân?

A. 30 giường bệnh và 10 bác sĩĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

B. 30 giường bệnh và 11 bác sĩ

C. 31 giường bệnh và 10 bác sĩ

D. 31 giường bệnh và 11 bác sĩ

Câu 23 Đến năm 2018, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), không gian đô thị của thành phố được mở rộng theo hướng “mở rộng bờ sông, kéo dài bờ biển”, với quy mô gấp bao nhiêu lần so với năm 2003?

A. 3 lầnĐáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 24 Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định tầm nhìn đến năm 2030 là gì?

A. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

B. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, thông minh và đáng sống.

C. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

D. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Câu 25. Thành phố Đà Nẵng hoàn thành chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “dịch vụ – công nghiệp (gồm xây dựng) – nông nghiệp” vào năm nào?

A. Năm 2007

B. Năm 2008

C. Năm 2009

D. Năm 2010Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của thcsyentran.edu.vn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đáp án cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng tuần 4 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Cakhia TV

Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay tốc độ cao, chất lượng full HD rõ nét nhanh nhất, không bị chặn. Cakhia TV xem bóng đá mọi lúc mọi nơi cùng dàn bình luận viên tiếng Việt, hướng dẫn soi kèo các trận thi đấu hấp dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *